ولادتت مبارک # ردیف


ولادتت مبارک

درخواست حذف این مطلب
عطرزینبیه

عطرتولدشهیدمےآید

لحظه تولدت

شروع پروازاست

براےپرستوهاو

خاطرہ ماندنے

براےتمام آسمانها

شهیدم ع حرم عباس کردانی

تاریخ ولادت:۱۳۵۸/۱۲/۲۰

ولادتت مبارک

@jamondegan